Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

Thứ năm - 21/12/2017 18:54
Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, cụ thể hóa và gắn với các tiêu chí cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”
Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Hải quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đạt được những thành tích nêu trên, ngoài sự nổ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị, không thể không kể đến sự đóng góp thật sự tích cực của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Công đoàn cơ sở Cục Hải quan Tây Ninh. Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh hiện nay có 10 tổ công đoàn trực thuộc với 176 công đoàn viên hoạt động theo sự chỉ đạo, lãnh đạo của Công đoàn viên chức tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CĐVC ngày 03/08/2017, Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam Khóa 14, Nghị quyết về Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC trong giai đoạn mới là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và Kế hoạch 1101/KH-CĐVC ngày 28/8/2017 của Công đoàn viên chức tỉnh về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết nêu trên, Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã tổ chức triển khai thực hiện, bám sát sự lãnh đạo của Công đoàn viên chức tỉnh. Đồng thời, căn cứ vào các nội dung, tiêu chí cơ bản của cuộc vận động, cụ thể hóa thành các nội dung, tiêu chí phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động của đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả.
Việc triển khai cuộc vận động lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Nghị quyết của BCH T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Định kỳ kiểm tra, đánh giá, tôn vinh, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quá trình thực hiện cuộc vận động, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn viên chức tỉnh.
Thông qua Cuộc vận động góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan Tây Ninh có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân; tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về "xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển và hành động" và Phương châm hành động của Ngành Hải quan “Chuyên nghiệp, Minh bạch, Hiệu quả”.
Các nội dung cụ thể để thực hiện cuộc vận động như: cán bộ, công chức phải Trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc; Kiên định lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn; Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao giác ngộ chính trị; Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;  Nói và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến cùng về những việc làm của mình theo chức trách được phân công đạt kết quả tốt nhất; Thực hiện cải cách hành chính; Tận tụy phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, thực hiện tốt tuyên ngôn phục vụ khách hành của Ngành Hải quan; Không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Thực hiện công việc đúng pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu nhiệm vụ; Luôn coi việc công, lợi ích tập thể lên trên việc riêng, lợi ích cá nhân; luôn tôn trọng và giữ gìn của công và của dân;  Thẳng thắn, trung thực, không cục bộ, bản vị, sống trong sạch, không lợi ích nhóm; không lợi dụng vị trí, chức vụ gây phiền hà, sách nhiễu; Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghiên cứu và vận dụng các tri thức, lý luận khoa học, kinh nghiệm vào thực tiễn một cách hiệu quả; Vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào trong hoạt động thực tiễn tại từng đơn vị thuộc và trực thuộc; Kế thừa và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, tiếp thu sáng tạo tinh hoa tri thức của nhân loại.
Trên cơ sở đó, để thực hiện tốt Cuộc vận động đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong toàn đơn vị.
- Căn cứ vào nội dung, tiêu chí của Cuộc vận động, hàng năm đơn vị có kế hoạch triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
-  Phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng đề án đào tạo nguồn nhận lực nhằm làm cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn ngạch bậc và nhiệm vụ được giao.
- Tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công vụ.
- Tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ, rút ngắn thời gian đăng ký, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế và thông quan hàng hóa. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
- Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá, tôn vinh, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quá trình thực hiện Cuộc vận động.
Qua đó, Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, cụ thể hóa và gắn với các tiêu chí cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức hải quan tham mưu sáng tạo, làm việc công tâm, phục vụ tận tụy, ứng xử văn minh thông qua tổ chức các phong trào “Thi đua yệu nước”,  “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa”,... Trong 5 năm qua, công đoàn viên trong đơn vị đã có 197 sáng kiến áp dụng vào thực tiễn, đem lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được Hội đồng sáng kiến của Cục công nhận. Đồng thời cá nhân và tập thể cũng nhận được huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài Chính, giấy khen của Ngành Hải quan và UBND tỉnh Tây Ninh, cờ thi đua ….
Việc học tập, rèn luyện để trở thành người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã thành việc làm thường xuyên trong công việc hàng ngày, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc của cán bộ, công chức trong đơn vị.
Qua phong trào đã góp phần từng bước đẩy lùi tệ quan liêu, cửa quyền, xây dựng phương pháp, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, cải tiến lề lối làm việc tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, làm trong sạch đội ngũ, được nhân dân và công đồng doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hải quan
 

Nguồn tin: Hải quan Tây Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

4517/TCHQ-CNTT

Triển khai thực hiện cơ chế Một cửa quốc gia

Lượt xem:8 | lượt tải:7

1148/TB-HQTN

Thông báo triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động VASSCM

Lượt xem:29 | lượt tải:20

911/QĐ-BTC

Công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Lượt xem:18 | lượt tải:31

3304/TCHQ-GSQL

Hướng dẫn khai hải quan và báo cáo quyết toán đối với vật tư tiêu hao; công cụ, dụng cụ

Lượt xem:67 | lượt tải:28

865/QĐ-BTC

Bãi bỏ Quyết định số 908/QĐ-BTC ngày 29/4/2016 ban hành Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan

Lượt xem:86 | lượt tải:32

5845/BTC-TCHQ

Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình SXXK

Lượt xem:97 | lượt tải:57

09/2019/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017

Lượt xem:113 | lượt tải:31

429/CNTT-TTĐT

Bổ sung thủ tục trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a

Lượt xem:88 | lượt tải:32

1230/QĐ-BCT

Áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lượt xem:61 | lượt tải:25

18/2019/QĐ-TTg

Quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Lượt xem:47 | lượt tải:59
KÊNH TIẾP NHẬN
THÔNG TIN GÓP Ý

ĐT: 0276.3821.429
Email: phongnv_hqtn@customs.gov.vn
Tỷ giá USD
Ngày hiệu lực      Tỷ giá
01/10/2018      23.305,00 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây